Algemene voorwaarden

 

Wil je één van de tien DAF CF Electric miniaturen winnen? De miniatuur kan de jouwe zijn als je deelneemt aan onze nieuwste DAF CF Electric Facebook-wedstrijd!

DAF Trucks N.V. DAF CF Electric Wedstrijd:

Om kans te maken op een DAF CF Electric miniatuurtruck moet je meedoen met de Facebook post, geplaatst op donderdag 18 februari 2021.

Doe mee door hier op Facebook deel te nemen.

Voorwaarden voor deelname

Iedere persoon van 18 jaar en ouder die vanaf donderdag 18 februari 2021 om 09:00 uur (CET) ("Startdatum") tot maandag 22 februari om 09:00 uur (CET) ("Sluitingsdatum") deelneemt aan de gratis prijstrekking ("Prijstrekking") om kans te maken op één van de tien DAF CF Electric miniaturen ("Prijs"). Op de Facebookpagina van DAF Trucks BELUX moet de deelnemer de geplaatste vraag correct beantwoorden. Tien juiste antwoorden van verschillende deelnemers zullen als winnaar worden gekozen ("Winnaar") door onze social media manager van DAF Trucks N.V., statutair gevestigd te DAF Trucks N.V., Hugo van der Goeslaan 1, 5643 TW, Eindhoven, Nederland ("Organisator"). De volgende voorwaarden en bepalingen zijn van toepassing op de Prijsvraag:

1.            Inzendingen die vóór de begindatum of na de sluitingsdatum zijn ontvangen, worden niet in aanmerking genomen voor de prijstrekking.

2.            Er is een limiet van één deelname per persoon.

3.            Door deel te nemen aan de Prijsvraag worden alle deelnemers geacht deze voorwaarden en bepalingen te hebben geaccepteerd en hiermee akkoord te gaan. De gegevens van de deelnemers zullen worden verzameld, opgeslagen en verwerkt ten behoeve van het beheer en de beoordeling van deze Prijsvraag. Door deel te nemen, stemt u ermee in deel te nemen aan alle publiciteit die hiermee verband houdt of die hieruit voortvloeit, inclusief het openbaar maken van uw naam en land van verblijf indien dit vereist is.

4.            Deze prijstrekking is toegankelijk voor alle personen van 18 jaar en ouder. Medewerkers van DAF Trucks N.V. en haar groepsmaatschappijen, hun agentschappen en families, het dealernetwerk en iedereen die professioneel betrokken is bij de Prijsvraag mogen niet deelnemen.

5.            Deelnemers moeten reageren op de DAF Trucks BELUX DAF CF Electric prijsvraag social media post. De deelnemers die door onze social media manager zullen worden geselecteerd, zullen uiterlijk in week 8 in 2021 worden gekozen. De Winnaars zullen in week 8 bekend worden gemaakt. Zodra de Winnaars op de hoogte zijn gebracht, moeten zij DAF Trucks BELUX via Facebook onmiddellijk een bericht sturen met hun naam en adres om de Prijs te verzilveren. Als de Winnaar niet binnen 24 uur na de kennisgeving reageert door DAF Trucks BELUX een bericht te sturen, behoudt de Organisator zich het recht voor de loting over te doen en vervalt de Prijs. De Organisator behoudt zich het recht voor om dit proces te herhalen totdat de Prijs is opgeëist.

6.            De Winnaar zal naar eigen goeddunken van de Organisator worden geselecteerd en over de uitslag zal niet worden gecorrespondeerd. De Organisator behoudt zich het recht voor om de geschiktheid van de deelnemers te controleren.

7.            Niet-succesvolle deelnemers zullen niet op de hoogte worden gesteld, maar zullen het recht hebben om details over de winnaar op te vragen via daf.social.media@daftrucks.com.

8.            De Organisator kan de informatie opvragen die hij redelijkerwijs noodzakelijk acht om de toelaatbaarheid van een inzending te controleren en de Prijs kan worden ingehouden totdat en tenzij de Organisator hiervan overtuigd is.

9.            Inzendingen die niet voldoen aan deze voorwaarden en bepalingen zijn ongeldig. De Organisator behoudt zich het recht voor om de Prijsvraag op te schorten, te annuleren of te wijzigen en/of deze voorwaarden en bepalingen op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te herzien, en door deel te blijven nemen aan de Prijsvraag na een herziening van deze voorwaarden en bepalingen, worden deelnemers geacht akkoord te zijn gegaan met deze nieuwe of gewijzigde voorwaarden. De Organisator behoudt zich het recht voor om onvolledige of aanstootgevende inzendingen of inzendingen die niet voldoen aan deze voorwaarden te diskwalificeren en de Prijsvraag kan naar goeddunken van de Organisator worden heropend.

10.          In geval van misbruik en/of een fout die van invloed is op de goede werking van deze wedstrijd, inclusief de toekenning van meer prijzen dan beschikbaar zijn, behoudt de Organisator zich het recht voor om de wedstrijd te beëindigen of op te schorten; deze voorwaarden en bepalingen aan te passen; de kennisgeving van de winnaar(s) ongeldig te verklaren; en/of de prijs(zen) opnieuw toe te kennen.

11.          Indien om welke reden dan ook het geautomatiseerde deel van het programma niet volgens plan kan worden uitgevoerd, inclusief infectie door computervirussen, bugs, manipulatie, ongeautoriseerde interventie, fraude, technische storingen of andere oorzaken waarover de Organisator geen controle heeft en die de administratie, veiligheid, eerlijkheid, integriteit of het juiste verloop van deze Prijsvraag verstoren of beïnvloeden, dan behoudt de Organisator zich het recht voor om de Prijsvraag te annuleren, beëindigen, wijzigen of op te schorten. De Organisator is niet verantwoordelijk voor problemen of technische storingen van computerapparatuur of software die leiden tot verlies van deelname.

12.          Er is geen geldprijs of andere alternatieve prijs. De Prijs is niet overdraagbaar en mag niet worden doorverkocht.

13.         Er is geen aankoopverplichting nodig om deel te nemen aan deze prijstrekking

14.          De Organisator behoudt zich het recht voor om inzendingen te diskwalificeren van deelname aan de Prijsuitreiking als hij reden heeft om aan te nemen dat inzendingen op enige wijze zijn betaald voor of aangemoedigd door de deelnemer of een derde partij.

15.          Het is mogelijk dat de Organisator per post, telefoon of e-mail met de deelnemers wil communiceren. Elke vorm van communicatie is bedoeld om informatie te verstrekken over de producten en diensten van de groep, die de deelnemers van dienst kunnen zijn, of om de mening van de deelnemers te verkrijgen via marktonderzoek.

16.          Deze Wedstrijd wordt op geen enkele wijze gesponsord, onderschreven of beheerd door, of in verband gebracht met, Facebook. De door u verstrekte informatie zal door DAF Trucks BELUX worden gebruikt voor de doeleinden zoals omschreven in deze algemene voorwaarden. Door deel te nemen aan deze prijstrekking gaat u: (a) akkoord te gaan met een volledige vrijwaring van Facebook van welke aansprakelijkheid dan ook jegens u in het kader van deze Prijsvraag; en (b) te erkennen dat deze Prijsvraag op geen enkele wijze gesponsord, onderschreven of beheerd wordt door, of in verband gebracht wordt met Facebook.

17.          Als wordt vastgesteld dat een van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins onuitvoerbaar is, wordt deze uit deze voorwaarden verwijderd en blijven de overige clausules van kracht en volledig van kracht.

18.          Deze prijstrekking wordt beheerst en geïnterpreteerd en is in alle opzichten van kracht in overeenstemming met Nederlands recht, zonder dat de collisieregel van toepassing is, en de rechtbanken van Nederland hebben exclusieve jurisdictie over alle procedures die voortvloeien uit of verband houden met deze prijstrekking.